Killingen Båtforening, killingen.org

Killingen / Bygdøy Sjøbad: stikkord

Kun stikkord - mer av det bakgrunnsmateriale  båtforeningen har, finnes på killingen.org.

 • Staten overtar disposisjonsretten over deler av Bygdøy fra HM Kongen, herunder Bygdøy Sjøbad. FAD bestemmer at det skal brukes anbud for festekontrakene.
 • Heidi Grande Røys ønsker å bruke penger fra salg av Bakke-villaen til å forskjønne og åpne områdene rundt Bygdøy Sjøbad
 • I 2007 løper de to festekontraktene i området rundt Bygdøy Sjøbad ut. 
  • KNS er fester på Ulabrand (Herrebadet) inne på Sjøbadet. 
   KNS festekontrakt forlenges med rett til å utvide drift og bygge klubbhus bak Herrebadet.
  • Sjøsenteret som holder til på øya Killingen, fester et område med en brygge og parkeringsplass på baksiden av odden fra Sjøbadet. Området har vært brukt til vinteropplag, parkering og varelevering til øya.  Staten sier opp festekontrakten.
 • Statsbygg forhandler på vegne av staten, men saken er politisk styrt. Det er lite kontakt mellom staten næringsdrivende/grunneiere på øya Killingen. 
 • Ved opphør av Sjøsenterets festekontrakt er det ikke oppnådd enighet om hvordan varelevering og bro/kabelferge kan arrangeres for øya. Sjøsenteret er bl.a. pålagt å kappe forbindelsen ved utløp av festekontrakten og vil stenge driften.

Båteierne fortviler over at situasjonen får utvikle seg dithen at 4-500 båtplasser nedlegges pga uavklarte detaljer. En løsning som burde være enkel. De fleste båteiere opplever at staten opptrådt lite nøyansert og har et ansvar for ikke å ha gått i dialog med partene. 

Killingen / Bygdøy Sjøbad
2002 27.05.02 KNS presenterer planer om seilsenter Ulabrand Dagsavisen: Kongen sier ja til 30 millioners seilsenter, **
2003 Slottet overdrar disposisjonsretten over området til staten
FAD (da AAD) utlyser konkurranse om juridisk bistand i forbindelse med overføring av disposisjonsretten.
Aftenposten: Alle vil ha en bit av Bygdøy 
Doffin-kunngj * 
2005
Sjøsenteret Killingen erstatter gammel kabelferge mellom flytebryggene i sundet med en klaffebro. Broen er godkjent av kystverket, men det uenighet om anleggelsen av broen er i strid med festekontrakt eller krever flere offentlige godkjennelser. Statsråd Meyer, MOD (nå FAD) forsikrer at drift av båtplassene på landsiden skal på anbud.  Kystv brev 11.11.04
VG 17/8/06 )
FAD brev 08.04.05
Statsb ref 15.06.05
 2006 Jan/Feb Staten lanserer plandokument om Bygdøy Sjøbad - vinteropplag bør kunne videreføres. Regjeringsadvokaten sier at området likevel ikke skal ut på anbud. FAD, jan 2006
R-adv, 170206

22.03.06 Staten mener eieren har tatt seg til rette (det må antas at at det refereres til Sjøsenteret og ikke til  eier ). Leknes sier at " ikke båteierne forvente å ha eksklusive P-plasser på statens grunn," NRK Østlandssendingen: Kongen kan miste båtplass,
28.03.06 Killingen båtforening orienter medlemmene KB brev 28.03.06
27.04.06 Midler av salget for Bakke villaen allokeres til Bygdøy Sjøbad. Statsråden vil pålegge idrettsforeningen KNS å drive båtplassene til Killingen Båtforening. Hun er opptatt av at "..båteierne ikke skal bli sure..." FAD: Bygdøy Sjøbad til folket:
16.08.06  Oppslag om saken
Stortingspolitikere krever planene fremlagt for Stortinget
Statsråden fastholder at kontrakten oppheves
NTB: Kongen mister båtplasser, **
VG: Vil ha omkamp (faksimile)
SV: Tror ikke på båtplasskrise, **
VG: Tror ikke på båtplasskrise
11.09.06 Ekstraordinært årsmøte i Killingen Båtforening.
Et arbeidsutvalg har fått signaler om at forslag fra foreningen imøtesees, men anmodes også underhånden om ikke å diskutere saken i pressen. Foreningen håper å få anledning til å være med å drive båtplassene. Styret får fullmakt til å arbeide videre med et kompromissforslag: prioritet 1) Båtplasser, 2) Vinterlagring, 3) Å kunne leie et antall reserverte parkeringsplasser..
Orientering om Bygdøy sjøbad-saken
06.10.06 Statsbygg lanserer sine planer for Bygdøy Sjøbad Bygdøy Sjøbad gjøres innbydende
06.11.06 KNS fremlegger sin årsrapport hvor det fremgår at avtalen med Statsbygg er ferdigforhandlet  KNS Årsrapport  - utdrag
19.12.06 Heidi Grande Røys skriver til Erling Lae og foreslår at Oslo kommune overtar drift og forvaltning av [statens] friluftsområder på Bygdøy.
Killingen Båtforening og arkitekt Torp har fremlagt alternative planer. Foreningen er optimistisk og Statsbygg/FAD lover svar innen utgangen av januar.
HGR - Lae, forvaltning, 19/12  
Brev til medlemmene 19/12
 2007 03.01.07 Statsbygg undertegner avtale med KNS for feste av nordre del av Bygdøy Sjøbad for kr 40000 pr år. KNS gis rett til omfattende utvidelser inne på Bygdøy Sjøbad uten restriksjoner på varelevering osv. Killingen Båtforening blir ikke orientert om avtalen som også innebærer at KNS har fått retten til å drive båtplassene øst i sundet hvor 80-100 av medlemmene har plasser. Festeavtale KNS - Staten
31.01.07 FAD svarer båtforeningen at de i avtale med KNS vil søke å gi Killingens medlemmer førsterett i KNS anlegg, men stopper vinterlagring og parkering. Adkomstproblematikken for øya nevnes ikke, ei heller om KNS anlegg skal finansieres av de båteiere som skal få førsterett. Svar FAD 31. januar / jfr. svar FAD 21. februar
02.02.07 Statsbygg legger mudring ut på anbud. Multiconsult koordinerer anbudet for Statsbygg Anbud Bygdøy Sjøbad
21.02.07 Sjøsenteret sier opp båtplassene fordi de fortsatt ikke har fått skriftlig bekreftet adkomstløsninger til øya. Sjøsenteret sier opp båtplassene
19.02.07
22.02.07
Tilbud fra KNS om bryggeplasser for medlemmene på landsiden. 
Reaksjoner på at overføringen til KNS er skjedd uten debatt med medlemmene.
Tilbud fra KNS - og brev
Seilas: Båteier reagerer på krav om medlemsskap i KNS
25.01.07 Multiconsults rapport viser  tildels sterk forurensning rundt KNS anlegget. Det er tidligere tatt prøver som antyder forurensning også  andre steder i sundet. Utdrag av forurensningsrapport,
28.02.07 Killingen Båtforening  årsmøte. FAD ønsker ikke å detla, men representeres ved Statsbygg som blant annet sier at anbud på bryggedrift ikke er nødvendig og at KNS ble valgt fordi det ikke kom inn noe brukbart fra Killingen båtforening.. Referat årsmøte Killingen Båtforening
09.03.07 Sjøsenteret har fått møte med Regjeringsadvokaten m fl, og ber i brev om avklaring på spørsmål i forhold til adkomst og avvikling av leieforholdet Brev Sjøsenteret til FAD / R-adv
10.03.07 FAD henvender seg til SFT vedrørende forurensning. Brev FAD SFT 10.03.07
12.03.07 Arkitekt Torp, som har utarbeidet planene for Båtforeningen skriver til Statsbygg og senere statsråden om hvordan forslagene ble beskrevet av Statsbygg i Killingen båtforenings årsmøte.  Torps brev av 8/3 til Statsbygg
Torps brev av 12/3 til statsråden
15.03.07 FAD møter Killingen Båtforening etter flere henvendelser. Det blir enighet om at staten må gi skriftlig bekreftelse på adkomst til øya om båtplassene skal kunne drives videre. FAD skisserer adkomsten i brev til grunneierne neste dag. Møtereferat
Brev fra FAD
20.03.07 Killingen Båtforening svarer FAD og ber om en mindre justering av FADs forslag etter å ha snakket med de næringsdrivende. Forslaget beskriver båtforeningens syn på en minimumsløsning for at drift på øya skal fortsette. Foreningen har gitt opp å diskutere parkering for medlemmene, vinterlagring, reparasjonsløft på dypvannskaia i denne omgang. Foreningen blander seg ikke inn i om broen til øya (eid av Sjøsenteret, men tildels bekostet av båteiere) bør åpnes for almenheten. Brev fra foreningen til FAD
29.03.07 Killingen båtforening skriver til FAD og KNS fordi situasjonen er like uavklart. Hundrevis av medlemmer er på vei til å sette båtene på vannet.
Statsbygg sier til pressen at en løsning er på gang
Regjeringsadvokatens brev til Sjøsenteret og bekrefter at landfeste skal brytes. Staten er villig til å overta dypvannskai og asfalt vederlagsfritt. 
Brev fra foreningen til FAD 29/3
Brev til KNS 29/3
Det våres på Bygdøy, Statsbyggs uttalelse
Regjeringsadvokatens brev av 29/3
30.03.07 Grunneiere på Killingen skriver til FAD om hvordan FADs planer tenkes gjennomført
Stortingets visepresident Carl I Hagen tilskriver Heidi Grande Røys
Brev AS Killingen FAD 30/3
Carl I Hagens brev 30/3
01.04.07 Seilas trykker aprilspøk om KNS ekspansjonsplaner - kampen om båtplassene og vannspeilet Seilas aprilspøk
07.04.07 FAD svarer Killingen Båtforening, står fast på tilbudet (til grunneierne), staten skal sammen med parkeringsselskapet ha oppsynet med parkeringen, kompromissforslaget fra foreningen av 20/3 er ikke kommentert. Svar fra FAD 4/4
09.04.07 Heidi Grande Røys sier til VG 9/4 at " Vi har kommet dem i møte på alle punkter..."
Sjøsenterets advokat sender epost til statsråden og viser til at det eneste Sjøsenteret har fått er Regjeringsadvokatens brev
VG 9/4  - SVs strandhuggg
E-post fra adv Borch til Heidi Grande Røys
11.04.07 Killingen Båtforeningen skriver nytt brev til FAD for å få svar på spørsmål ble reist i brev av 29./3.
Riksantikvaren varsler miljøfredning av hele området - det gjøres unntak for Statsbyggs planer
Brev båtforeningen til FAD 11.04
Riksantikvaren varsler fredningsvedtak.
12.04.07 Fylkesmannen i Oslo og Akershus legger ut høring om Statsbyggs planglagte mudring på Bygdøy Sjøbad.
Multiconsult og Statsbygg avslår innsyn i mudringsanbudet og vil heller ikke opplyse hvor mange som har inngitt anbud.
FM: mudring av Bygdøy Sjøbad
20.04.07 Kjennelse adkomst: Sjøsenteret får medhold i adkomst i begjæring om midlertidig forføyning. Sjøsenteret skal ha adkomst til endelig avgjørelse foreligger. OBYF 20.04.07
08.05.07 Statsbygg får svar på rapport om forurensning etter vinteropplaget (tidligere anmeldt til SFT)  Multiconsult 08.05.07.
(jfr Brev FAD SFT 10.03.07)
25.05.07 FAD henviser all kontakt om saken til regjeringsadvokaten (etter generell henvendelse fra Killingen båtforening): FAD epost 250507
30.11.07 Diskusjoner om løsning på konflikten. Notat av 30/11 oppsummerer grunneiere / næringsdrivendes syn på forslag til løsning. Lie - notat 30.11.07
18.12.07 Etter lange diskusjoner krever staten endelig landforbindelsen kappet. Grunneiere og Sjøsenteret får medhold i ny midlertidig forføyning i påvente av ekspropriasjonsskjønn etter vegloven § 53. I noen timer er øya uten landforbindelse på grunn av konflikten. Det foreligger lite eller ingen informasjon fra FAD eller Statsbygg til foreningen. OBYF 10.12.07.
20.12.07 Grunneiere og Sjøsenteret begjærer ekspropriasjon og skjønn for adkomst til øya.  Sjøsenteret anmelder NCC - og statens representanter for medvirkning - etter forsøk på å fjerne truck. KLN, begj 20.12.07
KLN, anm 20.12.07 .
 2008 28.01.08 FAD redegjør for sitt syn i et standardbrev stilet til de av foreningens medlemmer som har sendt henvendelser direkte til FAD. Henv FAD fra medl
FAD svar 28.01.08

..