Fra Killingen Båtforening, killingen.org

Brevet er en kommentar til Grande Røys svar til grunneierne på FADs hjemmesider, statsrådens innlegg ble også gjengitt i Verdens Gang 06.05.07


STRANDLIV OG BÅTLIV KAN KOMBINERES - MEN BÅTPLASSER PÅ KILLINGEN KAN IKKE DRIVES PÅ STATENS BETINGELSER

Av Tim Wang - Daglig leder for Sjøsenteret Killingen AS

Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys gjør i sitt innlegg publisert 06.05.07 et dårlig forsøk på å skyve de problemer båtfolket har hatt og vil få dersom båtplassene på Killingen ikke kan drives videre, over på Sjøsenteret Killingen AS.

Det som er mest fortvilende for både Sjøsenteret og båteierne som kan miste sine båtplasser, er for det første at Statsråd Grande Røis dels fremstiller faktum i saken feilaktig ved at hun unnlater å gi opplysninger om vilkår Staten setter for å akseptere adkomst fra landsiden på Bygdøy til Killingen. For det andre opplyser hun ikke at Staten ikke vil forhandle med Sjøsenteret om en avtale

Det er riktig at Sjøsenteret har hatt en tidsbegrenset leieavtale med Slottsforvaltningen hva gjelder landfeste og parkerings/opplagsplass på Bygdøy siden. Det Statsråd Grande Røis ikke sier, er at Sjøsenteret forut for, og i forbindelse med overføring av forvaltningen av Bygdøy Kongsgård fra Slottsforvaltningen til Statsbygg, ble lovet forlengelse av kontrakten på like linje med KNS. Statsbygg har inngått ny avtale med KNS uten noen form for anbudskonkurranse, men ikke med Sjøsenteret.

Etter at det kom varsel om at avtalen ikke ville bli forlenget i jan. 2005, men daværende Statsråd Meyer besluttet i sitt brev av 8.4.2005 at det skule være båtplasser ved Bygdøy Sjøbad også i fremtiden, og at det skulle være anbudskonkurranse som skulle avholdes og gjennomføres før festeavtalen med Sjøsenteret utløp 30.4.07. Denne beslutning ble omgjort av ny politisk ledelse i FAD før regjeringen Stoltenberg tiltrådte ved brev av 30.9.05 fra Regjeringsadvokaten.

Således er det utvilsomt at det er Statsråd Grande Røis som har det hele og fulle ansvar for den oppståtte situasjon. Hun kan ikke overføre noe ansvar til tidligere regjering.

Når Statsråd Grande Røis sier at hun ikke bar bort en eneste båtplass, og at det er det Sjøsenteret som gjør ved å si opp plassene på Killingen, er det ikke riktig. For å drive båtplassutleie og ikke minst verksted  slik det har vært gjort i nesten 100 år på Killingen, er det nødvendig at man har klart visse rammevilkår. Det er disse rammevilkårene som fra FAD sin side ikke har vært klarlagt, slik at Sjøsenteret rett og slett ikke hadde noen adkomst, ingen parkering, intet båtopplag og ingen bruk av dypvannskai for omlastning for båttransport av tungt gods til øya da leiekontraktene med båteierne skulle fornyes 28.2.07.

FAD ønsket rett og slett ikke å snakke med Sjøsenteret. Derfor måtte Sjøsenteret si opp alle kontraktene. Vi kunne ikke oppfylle våre plikter i kontraktene overfor båteierne.

Først i ettertid har FAD kommet på banen  etter at man forsto at det gikk mot nedleggelse av båtplassene. Da ønsket FAD å forhandle med AS Killingen som eier av øya Killingen, men ikke med Sjøsenteret som fester hele det aktuelle området på Killingen, og som driver virksomheten.

De vilkår FAD har stillet for å tillate broforbindelse fra Bydøysiden er

  1. At den bryggen Sjøsenteret har over 30 m fra Bygdøysiden, som er godkjent av Plan og Bygningsetaten og Kystverket, enten skal kjøpes av Staten, for så å overlates til KNS for videre kommersiell drift i KNS regi..
  2. At broforbindelsen åpnes for almenheten, noe Sjøsenteret ikke kan tillate da det er noe eier AS Killingen må godta..
  3. At broforbindelsen flyttes til annet sted på Bygdøysiden.
  4. At transport til Killingen med tungt materiell begrenses tidsmessig til kl. 11 og kun på hverdager.
  5. Parkering begrenses til et fåtall plasser til ansatte og beboere på Killingen, og for båtfolket gis ingen særbehandling i forhold til andre turgåere idet det settes opp automat, og bommen åpnes. Dette til tross for at særskilt parkering er et vilkår fra Plan og Bygningsetaten for å kunne drive utleie av båtplassene.
  6. Båtopplaget på Bygdøysiden opphører.
  7. Båter tillates ikke løftet for reparasjon m.v. på Bygdøysiden, noe som hindrer store båter

Selvfølgelig ønsker Sjøsenteret å drive utleien av båtplassene videre, men vi må ha som et minimum atkomsten til øya klarlagt. Det har vi måttet gjøre ved å be retten om hjelp, og Oslo byfopgdembete har besluttet midlertidig forføyning om at Sjøsenteret har rett til fortsatt adkomst via båt, og rett til å legge båter på Bygdøysiden, samt adkomst til og bruk av dypvannskaien uten begrensning inntil Oslo Tingrett avgjør den sak som nå er reist fra Sjøsenterets side mot Staten.

Sjøsenteret har derved, til tross for Statsråd Grande Røis sin holdning og uakseptable betingelser, ved rettens hjelp kunnet opprettholde båtplassene  i alle fall til retten sier noe annet. Og da er det Staten ved FAD som jager båteierne bort, ikke Sjøsenteret. I mellomtiden har Staten også midlertidig godtatt at landforbindelsen fortsatt ligger, fordi konsekvensen ved fjerning av tilfareren til bryggen, hadde blitt at strøm og vann ( til KNS) ville blitt borte.

Når man da leser Statsråd Grande Røis sitt innlegg, og hennes konklusjon, må man undre seg over at hun ikke har fått med seg hva som faktisk har skjedd og fortsatt foregår rundt henne i denne saken. Hun kan lett ordne opp i forholdene ved en forhandling direkte med Sjøsenteret, der Staten møter med åpent sinn, og ikke med fastlåst holdning til hvordan den endelig løsning i denne saken skal bli.

Dette skjer mens Oslo kommune arbeider med regulering av Bygdøy Kongsgår der adkomsten og parkering for Killingen inngår, og mens også Riksantikvaren har varslet arbeid med fredning. Hvorfor ikke akseptere at dagens situasjon fortsetter til alle offentlige planer for området er ferdige?

Sjøsenteret Killingen AS

Tim Wang