Fra Killingen Båtforening, killingen.org
PDF versjon for utskriftFornyings- og administrasjonsdepartementet
Postboks 8004 Dep
0030 OSLO

Telefaks: 22 24 95 17
Killingen Båtforening
Postboks 10 Skøyen
0211 OSLO

Deres referanse

Vår referanse

Dato

200500452-/KAF AJV/OKH 20.03.07

Båtplasser

Vi viser til møte med politisk rådgiver Jørund Leknes, avdelingen og Statsbygg, samt etterfølgende brev til grunneiere og forening, og vi takker for at departementet tok seg tid til møtet. Foreningen opplever det som svært positivt at departementet skriftlig kan bekrefte at de vil legge forholdene til rette for næringsdriften på øya. Hensikten med dette svar er å belyse foreningens syn på de spørsmål som kan ødelegge for 500 båtplasser denne sesongen.

Som kjent er foreningens hovedanliggende båteiernes interesser. Og som understreket i møtet deler foreningen departementets syn på at området trenger forskjønning og opprydding. Båtforeningen har naturligvis heller ikke innvendinger mot planene om badestrand.

I forhold til departementets dialog med de næringsdrivende og grunneier er vårt anliggende at rammevilkårene legges til rette slik at næringsdriften og båtplasser kan opprettholdes. Samtlige båtplasser er nå sagt opp fra slippeiers side under henvisning til at slippeier må ha sikkerhet i forhold til adkomst som gjør det mulig å drive båthavnen og servicetilbudet videre. Slik vi ser det, er dette forøvrig ganske likt for all næringsdrift på øya, og adkomstbehovet er også uavhengig av hvem som måtte drive anleggene.

Foreningen har vært i kontakt med grunneier og de næringsdrivende på øya for å få tilbakemelding på opplegget som skisseres i departementets brev i forhold til oppsigelsen av båtplassene. Da vår situasjon er avhengig av at det oppnås enighet, tillater vi oss på bakgrunn av innspillene å antyde følgende i forhold til departementets forslag:

 1. Parkering: Foreningen har ikke mulighet til å vurdere det samlede behov, men konstaterer at det er svært lite som nå skiller grunneiernes ønske på 40 plasser og departementets forslag om 30. Vi håper at dette finner sin løsning; eventuelt at det lages en midlertidig eller mer fleksibel løsning som kan justeres etterhvert, basert på reellt behov.

 2. Tilgang dypvannskai: Som nevnt er det gledelig for foreningen at partene synes enige om at det kan legges til rette for frakt til øya via kaia på Bygdøy Sjøbad. Imidlertid er det vår forståelse at de næringsdrivende ikke alltid vil være i stand til å kontrollere leveringstidspunktene. Et fenomen de fleste som har ventet på varer eller håndverkere kjenner igjen. Derfor tillater båtforeningen seg å skissere følgende justering av forslaget for å oppnå enighet:

  Veien til kaia stenges med bom som i dag, og det skal ikke være faste løfteanretninger eller trucker på brygga. Varelevering til brygga, spesielt av tunge kjøretøy, skal i størst mulig grad begrenses. Det skal ikke være mulig å levere utenom ordinær arbeidstid, og uansett skal levering ikke kunne skje i helgene. De næringsdrivende på øya skal, i den grad det er mulig å påvirke, sørge for at leveringer skjer mellom kl 0700 og 1100. Begrensningene gjelder ikke rullestolbrukere. Ordningen skal tas opp til vurdering når Bygdøy Sjøbad er tatt i bruk som rekreasjonsområde.

  Grunnen til presiseringen er at båtforeningen naturligvis skjønner hensynet til å prioritere rekreasjonsområdene, men minner om at Herrebadet (KNS-anlegget) jo vil ligge mellom det planlagte rekreasjonsområde og brygga. Derfor antar vi at mulige forstyrrelser fra parkeringsplassen, i stor grad vil være avhengig av hvilken løsning og tilgang som gis rundt KNS anlegget, og naturligvis hvordan bruksmønsteret utvikler seg. Videre ser vi at enkelte leveranser, som for eksempel batterier på pall eller større trelastleveranser til båtbygging, krever såpass mye planlegging at det kan være nødvendig å gjøre noen tilpasninger. Da det er rullestolbrukere på anlegget, bør det presiseres at de må ha tilgang utenom de angitte begrensningene. Vi antar at det også kan være naturlig med senere justeringer også i lys av KNS transportbehov til Herrebadet.

 3. Broforbindelse: Båtforeningen tillater seg generelt å bemerke at det jo allerede i dag er adgang for almenheten til å ferdes på øya, men at spørsmålet dreier seg om offentlighetens bruk av broforbindelsen. Mens broen eies av fester på øya, er den bekostet av dagens brukere, herunder har hvert foreningsmedlem bidratt med NOK 1500 til adkomst via bro. Følgelig har medlemmene en interesse i at det nå ikke påløper ytterligere kostnader for båteierne i forbindelse med blant annet tilpasninger, plassering og vedlikehold av en offentlig bro. I praksis er det forøvrig båteierne som i dag bærer sin av vedlikeholdsutgiftene gjennom sine leiekontrakter. Vi antar at det vil lages en fornuftig ordning som ivaretar også disse hensyn og ikke belaster medlemmene.

  Foreningen ser at det kan være noe uenighet i forhold til organiseringen av broforbindelsen og at det er forskjellige oppfatninger av hvordan dette best kan gjøres. For foreningen er ikke broens plassering avgjørende, men ser at grunneiere og næringsdrivende har et poeng i forhold til at broen bør legges slik at det harmoniserer med infrastrukturen på øya.

  Hva angår almenhetens direkte adgang til øya, dvs offentlig rett til å bruke broen generelt, anser vi at dette primært er et spørsmål mellom fester/broeier og staten i samråd med grunneiere. Sålenge staten også ivaretar sikkerhetsaspekter, behov for søppelrydding på øya o.s.v. er spørsmålet av mindre betydning for medlemmene. Vi kan heller ikke se at dette skal være et avgjørende moment for nærinigsdriften som sådan. Følgelig ber vi om at spørsmålet om almenhetens adgang til å bruke broforbindelsen holdes separat fra de øvrige rammevilkår for de næringsdrivende. Det vil være svært uheldig om 400 båtplasser avvikles på grunn av en spørsmålsstilling som ikke har direkte med båtplassene å gjøre.

 4. Vaktordning: Foreningen tillater seg også å minne om problemstillingene rundt vakthold. Som kjent har båtforeningen en ordning med obligatoriske vakter for alle medlemmene. Til dette formål har foreningen benyttet en vaktbod som står på parkeringsplassen for best å kunne kontrollere tilgangen til bryggeanleggene samt ferdsel på parkeringsplassen om kvelden/natten. Dersom 100 av 400 medlemmer overføres til KNS, som ikke har villet ta del i denne vaktordningen, betyr det for det første at vaktordningen nok må begrenses noe. For det andre anser medlemmene at vaktholdet vil være adskillig mer effektivt om det organiseres rundt adkomstområdet. Vi har intet sterkt syn på hvordan dette arrangeres, men ser at det burde være mulig å få til et samarbeid mellom staten og foreningen. Det ville vel heller ikke være urimelig om også KNS qua idrettsforening, samt den som får kontrakt på drift av parkeringsanlegget, i noen grad pålegges å bidra i forhold vakthold som hittil har vært utført av oss på frivillig basis.

 5. Renovasjon: Pt eier Sjøsenteret Killingen den avfallscontainer / komprimator som står på parkeringsplassen, mens foreningen har leid og bekoster en miljøcontainer på samme sted. Foreningen har ikke sterke synspunkter på hvem som tar ansvaret for renovasjonen, men når containerne nå fjernes pr 01.05.07, minner vi om at det må finnes en løsning på avfallsproblemene. Begge containere benyttes av både besøkende og båteiere, mens de i praksis bekostes av båteierne (delvis gjennom plassleie). 

 6. KNS drift av bryggeanleggene på landsiden: Foreningen ser som kjent med bekymring på at KNS er valgt som part for å drive bryggeanlegget uten at Killingen båtforening - og de medlemmer som faktisk har båt i bryggeanleggene - har vært forespurt om alternative løsninger. Vi tar til etterretning at staten nå forholder seg til den avtale de har inngått med KNS. Men dersom KNS' klare uttrykk for at bryggedriften er et rent statlig pålegg medfører riktighet, håper vi at staten også viser fleksibilitet for alternative løsninger i tråd med partenes ønsker. 

 7. KNS anlegg, Ulabrand: I de offentlige diskusjoner om denne saken, har det i hovedsak vært fokusert på forholdet til båteierne på Killingen. Som den største brukergruppe av området i dag, tillater vi oss å be om å bli invitert med i diskusjonen om området generelt. Vi opplever at svært mange av våre medlemmer, med rette eller urette,  har uttrykt sterk irritasjon over at det tildels forfalne og avsperrede KNS område synes å bli møtt med større toleranse enn hva Killingen-anleggene har. Dette blir spesielt påfallende når KNS' anlegg jo faktisk er en del av Bygdøy Sjøbad komplekset (det gamle Herrebadet) og vil bli liggende inne på rekreasjonsområdet. Uten at vi er informert om detaljene, er vi også opplyst om at hele KNS-anlegget inne på Sjøbadet i samråd med Statsbygg skal være avlåst.

Avslutningsvis bemerker vi igjen at det er avgjørende at spørsmålsstillingene nå behandles adskilt. Når vår prioritering er båtplasser, betyr det også at den absolutte hovedforutsetning for våre medlemmer, er at staten kan komme til en fornuftig løsning med de næringsdrivende på øya slik at båtanleggene kan tas i bruk også i år.  Hva angår de øvrige spørsmål, tillater vi oss å foreslå at det ikke trenger å være en trussel mot hovedprosjektet eller de politiske ønsker i saken, om noen detaljspørsmål løses under noe mindre tidspress. Tvert i mot haster en avklaring både med tanke på båteiere som ønsker å bruke påsken til å planlegge for sesongen. I tillegg har den fastlåste situasjonen stoppet all vaktplanlegging, vedlikeholdsdiskusjoner, diskusjon om miljøspyling av båter o.s.v.

Igjen, vi setter svært stor pris på den imøtekommenhet som er vist foreningen i forhold til å oppnå forutsigbare og akseptable rammevilkår for de næringsdrivende. Vi bidrar mer enn gjerne i den videre diskusjon, men fra vårt ståsted fremstår det som ganske urimelig om det ikke skulle være mulig å komme til enighet om de mindre punkter som står igjen i forhold til næringsdriften og båtplassene på øya. Vi har forøvrig merket oss at staten ved brev av 19.12.06 har kontaktet Oslo kommune for å avklare drift og forvaltning av områdene. Derfor tillater vi oss også å sette kommunen på kopi.

Med vennlig hilsen

 

 

Styret i båtforeningen

Kopi:         AS Killingen, v/ styreleder Haakon Langballe, PB 51 Bygdøy, 0211  OSLO
Sydenden Slip og Trebåtbyggeri v/ Stein Erik Sørensen, PB 74 Skøyen, 0212 OSLO
Sjøsenteret Killingen AS, v/ Tim Wang, PB 12 Bygdøy, 0211 OSLO
Kongelig Norsk Seilforening, Huk Aveny 1, 0287 OSLO
Statsbygg, PB 8106 Dep., 0032 OSLO
Regjeringsadvokaten, PB 8012 Dep., 0030 OSLO
Oslo kommune v/ byrådsleder Erling Lae, Oslo rådhus, 0037 Oslo


Killingen båtforening
v/Vagle
Etterstadsletta 104
0659 OSLO
Deres referanse

Vår referanse

Dato


200500452-/KAF

16.03.07


Bygdøy Sjøbad - båtplasser

Det vises til møte i departementet 15.03.07.

Som tidligere meddelt er det lagt til grunn at de av foreningens medlemmer som har plass på landsiden i dag, skal tilbys ny plass i det anlegget som KNS etter avtale med staten skal drive på Bygdøy Sjøbad. Dette er avtalt mellom staten og KNS.

Departementet har videre fått muntlig tilsagn fra KNS om at øvrige medlemmer i Killingen båtforening, med båtplass på øya Killingen, vil bli gitt prioritet etter de som har plass på landsiden, før plassene eventuelt tilbys andre.

Dette gir følgende prioritering av plasser som KNS skal drive på statens eiendom:

 1. Medlemmer av Killingen båtforening som er innehavere av båtplass i dagens anlegg på statens eiendom.
 2. Medlemmer av Killingen båtforening som er innehavere av båtplass på øya Killingen.
 3. Øvrige medlemmer i KNS.

Departementet håper dette kan bidra til en mest mulig smidig fordeling av de aktuelle plassene.

Med hilsen


Oskar Petter Jensrud (e.f.)

Kaare Falkenberg

Gjenpart:    KNS,
Statsbygg
Regjeringsadvokaten

AS Killingen
v/styreleder Haakon Langballe
Killingen 820
0287 OSLO


Deres referanse

Vår referanse

Dato


200500452-/KAFBygdøy Sjøbad

Det vises til e-post til Fornyings- og administrasjonsdepartementet ved politisk rådgiver Jørund Leknes datert 02.03.07, samt til tidligere korrespondanse, møter og avholdt befaring med AS Killingen og Sjøsenteret Killingen AS.

Departementet og Statsbygg har 15.03.07 hatt møte med Killingen båtforening. Forholdene som tas opp under er også drøftet med dem.

Atkomst til flytebru
Kravet om at flytebrua skal være åpen på dagtid er politisk bestemt. Regjeringen vil ikke at det legges ut stengte gangforbindelser fra statens eiendommer i strandsonen. Allmennhetens tilgang til flytebrua kan imidlertid begrenses til å gjelde alle dager i perioden fra 1. mai til 15. oktober fra kl. 09.00 til 21.00.

For øvrig vises til den dialog som pågår om flytting og tilpassing av flytebrua. Staten har sagt seg villig til å bidra med finansiering for å flytte gangbrua nord for dypvannskaia, slik at denne ikke kommer i konflikt med øvrige brygger og behovet for å ha avlåste båtplasser. På den avholdte befaringen 05.03.07 ble det avtalt at AS Killingen og Sjøsenteret Killingen AS skulle komme tilbake med forslag om hvor brua kan legges og et kostnadsoverslag for flytting og tilpassing av denne.

Tillatelse til en flytebru fra statens grunn og allmennhetens tilgang til denne, må vi regulere i en egen avtale.

Parkering
Statsbygg gis anledning til å forhandle med AS Killingen om utleie av inntil 30 p-plasser på årsbasis. Målsettingen er å ivareta parkeringsbehov for dem som har tilknytning til øya, det være seg fastboende, næringsdrivende og evt. hytteeiere. AS Killingen kan ikke leie disse plassene videre til en høyere pris enn det som framkommer i avtale med staten. Staten vil komme tilbake til de mer detaljerte betingelsene i forslag til avtale mellom staten og AS Killingen.

Tilgang til kai
Det understrekes at det ikke skal være faste løfteanordninger, trucker eller annet på statens eiendom etter 01.05.07. Det skal ikke være lagring og løfting av båter eller andre ting på statens eiendom. Veien ned til kaia vil være stengt med bom.

Staten har som utgangspunkt at tungtrafikk til Bygdøy Sjøbad skal begrenses mest mulig, men er innstilt på at varetransport til kaia kan skje mandag til fredag fram til kl. 11.00. Omlasting fra bil til båt må enten skje manuelt eller ved hjelp av lastebil med kran. Dette skal skje umiddelbart ved mottak av slik transport. Kaia skal ikke være lagringsplass. Staten vil gi denne tillatelsen til grunneier AS Killingen for en begrenset tidsperiode. AS Killingen vil da kunne gi slik tillatelse videre til virksomheter som leier grunn på øya, og som fra tid til annen har behov for tyngre leveranser til sin virksomhet.

Tiltaket vil bli vurdert på ny etter en nærmere fastsatt prøveperiode. Staten vil komme tilbake med en skriftlig tillatelse til slik transport der de nærmere detaljer vil bli fastsatt.

Med hilsen


Oskar Petter Jensrud (e.f.)

Kaare Falkenberg

Gjenpart:    Killingen båtforening v/Arne Johan Vagle, Etterstadsletta 104, 0659 OSLO
Sjøsenteret Killingen AS, PB 12 Bygdøy, 0211 OSLO
Kongelig Norsk Seilforening, Huk Aveny 1, 0287 OSLO
Statsbygg, PB 8106 Dep., 0032 OSLO
Regjeringsadvokaten, Pb 8012 Dep., 0030 OSLO