Fra Killingen Båtforening

Svar fra FAD på medlemsreaksjoner

Svar sendt fra FAD etter e-poster til Heidi Grande Røys.

For å lese originalene fra medlemmene, se Brev HGR

Respons på fra mottakere er inntatt nederst:
JCS
CW
SJ
Wang
VLFrom: Postmottak FAD [mailto:postmottak@fad.dep.no]
Sent: 17. april 2007 14:26
To: <Sendt til diverse mottakere som har sendt e-post til FAD>
Subject: Bygdøy Sjøbad

Det vises til din henvendelse om statens eiendom ved Bygdøy Sjøbad som besvares av undertegnede etter avtale med statsråden.

Bygdøy Sjøbad var tidligere et mye brukt badeområde. Bildet under er fra 1930-årene.
ole0.bmp

Staten ønsker å gjenskape noe av dette gjennom å ruste opp Bygdøy Sjøbad til glede for allmennheten, men har ikke noe ønske om å redusere antallet båtplasser i området. Staten har derfor hele tiden lagt vekt på å videreføre samme antallet båtplasser på sin eiendom. Medlemmer i Killingen båtforening er sågar gitt forttrinnsrett til plass i nytt bryggeanlegg på statens eiendom.

De første tiltakene som skal gjøres ved Bygdøy Sjøbad er oppbygging av den gamle muren og gangstien, mudring av forurensede bunnmasser og påfylling av ny sand. Tiltakene skjer i nær dialog med både Riksantikvaren, Fylkesmannen og Plan- og bygningsetaten.

ole1.bmp

For å sikre grunnlaget for båtplassene på øya Killingen, som er i privat eie, har staten tilbudt mulighet for fortsatt flytebruforbindelse, egne parkeringsplasser for beboere og næringsdrivende, samt adgang for tyngre transport til dypvannskaia på bestemte tider av døgnet. Annen parkering vil være åpen for alle, men man vil forsøke å ta tilbørlig hensyn til båteieres interesser gjennom bl.a. å tilby mulighet for helgeparkering.

At Sjøsenteret Killingen AS likevel sier opp 400 båtplasser på Killingen kan vi bare beklage. Staten har ikke kontroll med det som skjer på øya Killingen.

Staten er fullt klar over at bortfall av vinterlagring på statens eiendom er negativt for dem som har båter lagret der i dag. Her har imildertid hensynet til området som framtidig badestrand gjort at vinterlagring og pussing av båter ikke blir videreført på statens eiendom. Staten varslet Sjøsenteret Killingen AS for over to år siden om at det ikke kunne forventes noen ny avtale på statens grunn når dagens avtale utløper 30.04.07.

Departementet mener man har vært imøtekommende overfor Sjøsenteret Killingen AS sine behov knyttet til driften på Killingen, og mener det er fullt mulig å videreføre båtplassene på øya, slik at ingen båtplasser går tapt. Dersom dagens utleier av båtplassene på øya Killingen ikke ønsker å drive videre, burde andre (for eksempel Killingen båtforening) få muligheten til å overta driften av disse.

Mvh
Ekspedisjonssjef Unni Korsnes

Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Statsforvaltningsavdelingen
Subject: 	RE: Bygdøy Sjøbad
Date: 	Tue, 17 Apr 2007 15:37:38 +0200
From: 	JCS
To: 	Heidi.Grande.Roys@fad.dep.no, hgr@fad.dep.no, postmottak@fad.dep.no, unni.korsnes@fad.dep.no, Jorund.Leknes@fad.dep.no, oskar-petter.jensrud@fad.dep.no, styret@killingen.org

Hei - takk for svar. Jeg er helt sikker på at alle er enige om at sandstrand er noe som vil glede mange. Det er derimot meget synd om sandstranden kommer på bekostning av mange båtplasser som byen allerede har et skrikende behov etter. På toppen av det hele ser det nå ut til at båtplasser nå går tapt selv om det ikke var intensjonen, ved at KNS skulle få anledning til å legge ut brygge fra landsiden på det stedet hvor dagens brygge ligger. KNS har opplyst at de ikke engang har bestillt bryggeanlegget fra fabrikk. Derfor tyder mye på at KNS ikke er i stand til å legge ut brygger før sesongen er over. Årsaken til dette er slik jeg oppfatter det, 2-delt: 1) KNS ønsker ikke å drive bryggen og 2) det ligger en juridisk utfordring i om hvorvidt man kan fjerne dagens brygge da den ligger utenfor grunneiers eiendomsrett/marbakken. Denne tvisten ønsker ikke KNS å være en del av og KNS har da selv foreslått at de overlater driften av bryggen til Sjøsenteret Killingen - noe begge parter var innstilt på inntil Statsbygg og FAD stoppet samarbeidet - et samarbeid som kunne ha løst hele floken for alle parter. Det er vanskelig å forstå hvorfor FAD ikke ønsker en løsning på dette ved at de involverte partene selv inngår omforente avtaler innenfor de rammer myndighetene har fastlagt.

Piler inntegnet

Som det fremkommer på det vedlagte bildet fremkommer det tydelig at sandstranden, faktisk er sandlagt terreng som er oppstøttet mot vannet. Vannsstrømmene er så sterke gjennom sundet Bygdøy/Killingen at sanden vil bli suget bort såsnart den er lagt på plass. Derfor innså man i 1930 at sanden måtte støttes opp. Videre ble det lagt ut en smal plankebrygge for at folk skulle komme seg ut til flytebryggen hvor man kunne bade og stupe. Det er ellers interessant å se av bildet at det er tatt fra den odden der KNS Ulabrand i dag har sitt anlegg. Det burde være KNS som viket front for å få plassert stranden best mulig, men det er kanskje ikke noe tema nå.

Slik jeg ser det og som jeg sterkt vil oppfordre departementet til å vurdere er å gi båtforeningen anledning til å benytte anlegget i sommer som vanlig, mens de uavklarte forholdene knyttet til det juridiske i saken avklares. Faktum er at uoverstemmelser mellom Statsbygg og Sjøsenteret forhindrer landfeste til eksisterende brygge på landsiden. Dette forhindrer i sin tur adkomst til Killingen både for fastboende, skolepliktige barn, næringsdrivende og båteiere. Dersom FAD har gitt tilstrekkelige rammevilkår knyttet til varelevering, parkering for fastboende, næringsdrivende og muligheter for langtidsparkering, synes den siste skansen å være FADs ønske om å ikke la Sjøsenteret drive bryggen på landsiden. Det er likevel såpass mye som må gjøres med grunnen og bunnen i bukten at det neppe er mulig å åpne sandstranden før lang ut på høsten. Da kan grunnarbeider også gjøres gjennom høsten og vinteren med storslagen åpning av en omforent løsning til 2008.

Med vennlig hilsen

JCS


Subject: 	RE: Bygdøy Sjøbad
Date: 	Tue, 17 Apr 2007 16:37:39 +0200
From: 	CW
To: 	Postmottak FAD 
CC: 	styret@killingen.org

Hei,

Takker for svaret fra FAD som ikke løser de faktiske problemer. Nemmelig at vi er faktisk ikke er 400, men 500 uten plass. KNS har IKKE sine plasser på plass til 1. mai og FAD /Statsbygg har ikke akseptert en mellomløsning der KNS leier og driver dagens plasser.

Det er forøvrig interessant med bildet under da dette IKKE er fra stranden, men fra bryggen (odden) til KNS. Folk badet IKKE fra strand, men fra bryggen på odden. Stranden var ubrukelig da denne står under vann ved høyvann..... Skal dere gjenopprette miljøet fra 30 årene, må KNS fraflytte sitt område!!!!!!!!!! Kanskje dere valgte feil firma da dere tok 100 kunder fra den ene og ga til den andre....

Jeg har ikke noe imot opprustningen som gjøres på sjøbadet. Tvert imot er dette veldig bra, men opplagsplassen ligger på andre siden av åsen og kan umulig påvirke badeplassen der miljøvennlige bunnstoffer og vaskeprodukter benyttes. Dette er langt, langt borte fra badeplassen og helt på den andre siden av odden. Transport til øya skjer også over denne plassen og kan heller ikke forstyrre de badende uansett tid på døgnet.

Dere må sørge for at driften på Killingen kan opprettholdes ved å gi partene betingelser som gjør det mulig for en forsvarlig drift og tilbud til båteiere. Dere sier at dere har stukket dere langt, men da tydelig ikke langt nok. Dere har oppført dere arrogant og Statsbygg utilbørlig. Dere sier at dere ikke kan påvirke dette, men uten å tilrettelegge langsiktige rammevilkår og leveransevilkår til øya, skaper dere en umulig situasjon for oss alle.

Helgeparkering er vel og bra, men vi er ofte ute i både dager og uker..

Jeg kan dessverre umulig slå meg til ro med deres forklaring da jeg fortsatt står uten båtplass. Jeg ønsker ikke å forhandle mellom partene, men registrerer at dere IKKE er enige. Da må dere sørge for at dere blir det slik at vi slipper denne desperate situasjonen som vi alle er satt i.

CW


Subject: 	Re: Bygdøy Sjøbad
Date: 	Tue, 17 Apr 2007 19:59:51 +0200
From: 	SJ
To: 	Postmottak FAD, hgr@fad.dep.no, uko@fad.dep.no
CC: 	styret@killingen.org, killingen@sjosenteret.no

Til: Ekspedisjonssjef Unni Korsnes
Fra: SJ

Takker for svaret. Det er positivt at du tar deg tid til å svare på vegne av Statsråden. Jeg støtter helt og fult opp om deres planer for selve Sjøbadet, og kan ikke se at videre drift av båtplassene på Sjøsenteret Killingen kan være i konflikt med disse. Dessverre kan jeg heller ikke se at det fremkommer noen nye momenter som bidrar til å løse saken. Slik jeg oppfatter prosessen er hovedproblemet at Statsbygg innledningsvis ikke gjennomførte en konsekvensutredning, slik de er pålagt iht. gitte retningslinjer. Basert på det faktagrunnlag som du finner på Båteierforeningen Killingens nettside kommer det etter min vurdering klart frem at saksbehandlere i Statsbygg og i FAD heller ikke har forholdt seg til Forvaltningsloven (ref min henvendelse). Det samme gjelder mangel på informasjon og dialog med berørte parter, Spesielt ovenfor Sjøsenteret Killingen. Sistnevnte er etter min vurdering også i strid med de Etiske retningslinjer FAD har beskrevet på sin nettside. Min oppfatning er som tidligere nevnt at Statsråden har fått mangelfull eller feilaktig informasjon fra Statsbygg og/eller saksbehandlere i FAD. Deres påstand; "Dersom dagens utleier av båtplassene på øya Killingen ikke ønsker å drive videre, burde andre (for eksempel Killingen båtforening) få muligheten til å overta driften av disse" og "Staten har ikke kontroll med det som skjer på øya Killingen" underbygger min oppfatning om mangel på informasjon til Statsråden. Det burde være åpenlyst at plassene tilhører Sjøsenteret Killingen , og en overtagelse vil innebære kjøp til markedspris. Noe svært få av oss har råd til, akkurat slik båteierforeningen på Oksenøya opplevde. Videre er det konsekvensen av Statens påbud ovenfor Sjøsenteret som har skapt situasjonen på øya. Jeg anmoder derfor at de drøfter følgende med Statsråden og gir konkrete svar på;

  1. Er det i tråd med reglene at Statsbygg kan si opp en festavtale med en bedrift og deretter tildele en idrettsforening videre drift av båtplasser uten å legge dette ut på anbud ? I såfall hva er det som skiller denne saken og Statsbyggs håndtering av marinaen på Oksenøya hvor en tilsvarende båteierforening ikke nådde opp i anbudsrunden ? Viser til at forrige Statsråd sa at driften skulle ut på anbud.
  2. Hvordan kan Statsbygg undra seg gitte retningslinjer om konsekvensutredning i denne saken ?
  3. Opplever Statsråden at det svaret FAD ga på et forslag om en midlertidig kompromiss løsning som gikk på at KNS kunne leie eksisterende anlegg av Sjøsenteret, og for alle praktiske formål hadde løst konflikten hva angår videre drift av båtplassene, er iht. FADs definerte etiske retningslinjer for statsansatte ?
  4. Det er nå klart at KNS IKKE har noen praktisk mulighet til å tilby 100 nye båtplasser pr 1. mai. Mener Statsråden da at det er forsvarlig å opprettholde pålegg om at Sjøsenteret skal fjerne sitt anlegg senest 30 april, og derved fjerne tilgang til alle de 500 båtplassene, fastboende på Killingen med skolebarn og spesielt bevegelseshemmede?
  5. Hvis Staten skal flytte flytebroen, hvor skal den ligge og vil dette bli utført innen 1.mai ?

Til sist en oppfordring til "sunn (politisk) fornuft". Statsråden vil ha svært mye å tjene på å vise handelkraft og storsinn nok til å utsette pålegg ovenfor Sjøsenteret om fjerning av sine installasjoner på landsiden. I det minste bør det gjennomføres en konsekvensutredning, KNS må få en mulighet til å bygge opp sin nye marina før den gamle fjernes, og videre drift av de 400 plassene på øya må avklares.

mvh
Sven Janssen


Subject: 	Bygdøy sjøbad.
Date: 	Wed, 18 Apr 2007 07:27:20 +0200
From: 	Sjøsenteret Killingen
To: 	Heidi.Grande.Roys@fad.dep.no, hgr@fad.dep.no, postmottak@fad.dep.no, unni.korsnes@fad.dep.no, Jorund.Leknes@fad.dep.no, oskar-petter.jensrud@fad.dep.no, styret@killingen.org

Ser på bilde som er lagt ut. Det er fint at dere ønsker at det skal bli badestrand. Som bilde viser var det dengang murer som holdt sanden på plass så den ikke forsvant ut med vannet. Bading ble foretatt fra Bygdø sjøbad som er KNS Ulabrand i dag. Dette har intet med havn opplag eller løft av båter som skjer langt unna dette området. Det som man ser utefra bilde er at fergen som gikk la til på "Dampskips brygga". Den var mye lenger ut i vannet enn i dag.

Badestrand er velkommen for oss og vi har aldri hatt noe imot denne.Det som igjen fremstår som utrolig rart er at man skal oppretthode båtplasser, men ikke med dagen driver som har vært her siden 1915.

Igjen vil jeg be om at en befaring sammen med båtforeningen og Sjøsenteret Killingen så dette kunne belyses ved selvsyn.

Med vennlig hilsen
Sjøsenteret Killingen as

Tim Wang.


Fra: VL
Sendt: 19. april 2007 13:03
Til: 'Postmottak FAD'
Emne: SV: Bygdøy Sjøbad

Takk for svar! Det var bra, - og egentlig ikke forventet, for å være ærlig!

Litt beroligende å høre at antall båtplasser ønskes bevart. 500 plasser er mye og med et forsiktig snitt på 3 brukere i hver båt berører det 1500 Osloborgere. Det idylliske bildet fra 1930 årene teller som du ser langt færre mennesker. Men det går sikker an å ha to tanker i hodet samtidig. Ikke ødelegge for båteierne, og samtidig benytte stranden i bukta og rundt KNS. Det er jo flått strand vest for Sjøsenterets brygge på Bygdøy siden også. Det er smalt der, men med brua over til Killingen nå kommer ikke store båter igjennom, noe som reduserer faren for påkjøring av badende.

Etter krigen var det vel også restaurant / kafè på sjøbadet med Otto Nilsen som sjef. Ruinene kan sees enda.

Mulighetene er store. Det er bare å ikke ødelegge det som er bra for å oppnå en politisk jippo! Vi som er borgere i dette landet er meget oppmerksomme på nettopp slikt.

Med vennlig hilsen

VL