Killingen Båtforening
Postboks 10 Skøyen
0211 OSLO

Vedtekter

Stiftet 07.10.1981
Vedtektene endret 31.10.2000, revidert 25.02.2004 og 11.02.2008

§ 1 Navn

Foreningens navn er Killingen Båtforening.

§ 2 Formål

Foreningens formål er å verne om verdier og interesser for medlemmer med båtplass på Killingen og ved Bygdøy Sjøbad, samt å virke til fremme av båtmiljøet og godt sjømannskap.

§ 3 Styre

Killingen Båtforening ledes av et styre valgt av årsmøtet bestående av formann, som kan fungere som forretningsfører og tre styremedlemmer. I tillegg har slippeier rett til å utpeke én representant med møte- og stemmerett i styret; dette medlem fratrer i saker hvor det kan oppstå interessekonflikt mellom båteiere og slippeier. Styret velges for to år av gangen. Styret kan velge varamedlemmer hvis arbeidsmengde tilsier behov for et utvidet styre.

§ 4 Styrets myndighet

Styret har den administrative myndighet og ivaretar foreningens økonomi og interesser forøvrig. Styret fastsetter et evt. havnereglement og utnevner forretningsfører innen eller utenfor styret. Styret har beslutningsdyktighet når minst tre av styrets medlemmer er tilstede. Styremøte holdes når formannen eller styremedlemmene finner det nødvendig.Ved stemrnelikhet i styret gis formannen dobbeltstemme.

§ 5 Medlemskap

Enhver person med båtplass på Sjøsenteret Killingen AS er forpliktet til medlemskap i båtforeningen. Også andre kan opptas som medlemmer hvis forholdene tilsier det. Styret avgjør søknaden.

§ 6 Medlemmenes rettigheter og plikter

Hvert medlem har rett til de fordeler som Killingen Båtforening kan by sine medlemmer:

 1. vakthold over båthavnen
 2. rapportering til den enkelte båteier dersom noe skulle være galt med et medlems båt, for eksempel tyveri, hærverk, havari etc.

Hvert medlem plikter:

 1. å overholde foreningens vedtekter, lover og plikter
 2. å ta sine vakter i båthavnen etter regler fastsatt av styret
 3. å betale den til enhver tid gjeldende kontingent
 4. å verne om foreningens interesser og å bidra til orden og renslighet i båthavnen og på sjøen forøvrig

§ 7 Kontingent

Årsmøtet fastsetter kontingenten for kommende år. Kontingenten skal betales innen forfall. Er kontingenten ikke betalt innen betalingsfristens utløp, vil vedkommende kunne miste sitt medlemskap og dermed sin båtplass. Nye medlemmer etter 1. april skal automatisk betale kontingent i forbindelse med tildeling av båtplass ved Sjøsenteret.

§ 8 Informasjon til medlemmene

Styrets kommunikasjon med medlemmene skjer i hovedsak via foreningens hjemmesider og e-post.  Det er hvert medlems ansvar å orientere foreningen om gyldig e-postadresse. Styret kan ikke overlevere e-postlister til andre..

§ 9 Eksklusjon

Et medlem som ved usømmelig opptreden skader, eller kan komme til å skade foreningens miljø eller omdømme, eller som ikke overholder foreningens vedtekter, lover og reglementer, kan ekskluderes ved styrebeslutning.

§ 10 Årsmøte

Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av februar. Innkalling skal skje skriftlig med minst 3 ukers varsel. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 15. januar. Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 3 fra styret er tilstede og årsmøtet er lovlig innkalt. Hvis ikke berammes nytt årsmøte med minst 1 ukers varsel. Dette årsmøte vil være beslutningsdyktig uansett fremmøteantall. Innkallingen til årsmøte skal inneholde årsberetning og regnskap, budsjett for det nye året, innkomne forslag samt oversikt over hvilke styremedlemmer som er på valg, inklusive valg av revisor. Styret fungerer som valgkomité med mindre det velges valgkomité på årsmøtet. Årsmøtet behandler:

 1. Godkjennelse av innkallingen
 2. Valg av møteleder og referent
 3. Årsberetning
 4. Regnskap med revisjonsrapport
 5. Budsjett
 6. Innkomne forslag
 7. Valg

§ 11 Ekstraordinært årsmøte

Styret kan når det finner det nødvendig, og skal når det forlanges av minst 20 medlemmer, innkalle til ekstraordinært årsmøte med minst 2 ukers varsel. Innkallelsen, med saksliste, skal gi en kort orientering om hva som skal behandles.

§ 12 Vedtektsendring

Vedtektsendring vedtas av årsmøtet og krever 2/3 flertall blant de fremmøtte medlemmer.

§ 13 Oppløsning og forenings aktiva

Ved oppløsning skal foreningens aktiva fordeles etter vedtak besluttet av det sittende styre.

11.02.08